شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟///////
انديشه پيدا نميشه اما ژيدا رو نميدونم!!!!!!!!!!!
نميدونم ما كه پيدا نكرديم
دوست خوب اونه كه مثه ني ني باشه
يعني ميگي دوست خوب پيدا نميشه؟
ساعت ویکتوریا
شوق انديشه
رتبه 0
0 برگزیده
126 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شوق انديشه عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top